AVRUPA HUN DEVLETİ
A.Kavimler Göçü
B.Avrupa Hun Devleti'nin ve Attila
C.Avrupa'ya Yapılan Göçlerin Sonuçları
Alıştırmalar

Kavimler Göçü

Avrupa Hun Devleti haritasıBüyük Hun Devleti'nin ikiye ayrılmasıyla Kuzey Hunlarının bir kısmı batıya çekilmişti. Kuzey Hun Devleti'nin yıkılmasıyla Hunların bir kısmı yine batıya göç etti.Bunlar Aral gölünün doğusuna yerleştiler. Buradaki diğer Türk kavimleriyle karıştılar.Hunlar 374 yılında. Balamir idaresinde Tuna nehrine kadar ilerlediler.O tarihlerde bu topraklarda Germen asıllı kavimler (Ostrogotlar,Vizigotlar, Vandallar, Gepitler...) yaşıyorlardı. Hunlar bu kavimleri yenerek topraklarına girdiler. Doğudan başlayan Hun akını, birçok kavmi yerinden oynattı. Batıya giden bu kavimler , Roma İmparatorluğu topraklarını alt üst ettiler. Kuzey Karadeniz’den İspanya’ya kadar her taraf Hun akınlarından etkilendi. Tarihte bu büyük olaya Kavimler Göçü dendi.375 İlk Çağ’ın sonu Orta çağ’ın başlangıcı kabul edilen bu olayla, Avrupa uzun süre karışıklık içinde kaldı. Germen kavimler gittikleri yerlerde birbirleriyle karışarak yeni topluluklar meydana getirdiler. Kavimler Göçü’nden etkilenen Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye ayrıldı.

Avrupa Hun Devleti ve Atilla

AttilaKavimler Göçü’ne sebeb olan Hunlar, Avrupa Hun Devletini kurdular. Hazar denizi ve Ural dağlarından Tuna’ya kadar olan topraklar Hunların eline geçti. Daha sonra Balkanlara indiler. Kafkaslardan da Anadolu’ya akınlar yaptılar. Doğu Roma İmparatorluğu’nu baskı altında tuttular. Budönemde Batı Roma İmparatorluğu’nu baskı altında tuttular. Bu dönemde Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurdular. Avrupa Hun Devleti, en parlak dönemini; Atilla zamanında yaşadı. 434 yılında hükümdar olan Atilla, devlet idaresini çok iyi biliyordu. Atilla, Bizans’a karşı baskıyı artırdı, onları vergiye bağladı. Bizans imparotorunun kendisini öldürtmeyi planladığını öğrenince harekete geçti. Atilla’nın 1. ve 2. Balkan seferleri sonucunda Bizans , iyice zayıf bir devlet haline geldi. Atilla , Bizans’tan sonra Batı Roma üzerine yapacağı sefere hazırlandı. Batı Roma topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia etti. (Roma prensesi ile nişanlıydı). İstekleri kabul edilmeyince Galya (Bugünkü Fransa) seferini başlattı. Hun ve Roma orduları Orleans ; şehri yakınlarında karşılaştılar.Roma ordusuna ünlü komutan Aetius (Ateyüs) kumanda ediyordu. Fakat savaşta kesin sonuç alınamadı. Ateyüs geri çekildi.Atilla da onu takip etmedi.

Atilla , ordusuna çeki düzen verdikten sonra Roma üzerine yürüdü. İtalya seferlerini başlattı.Po ovasına girdi. Romalılar papanın başkanlığında bir barış heyetini Atilla'ya gönderdiler.

Papa , Atilla'ya Roma'nın kendisine boyun eğdiğini söyledi.Bunun üzerine barış yapıldı. Atilla 453 yılında öldü.Sadeliği sever , gösterişten hoşlanmazdı. Tarih kayıtları Atilla'ya iyiliksever , adaletli , mütevazi , bir hükümdar olarak tanıtmaktadır.Avrupa'da daha sonraları Atilla adında birçok opera bestelenmiş , roman ve tiyatro eserleri yazılmıştır.

Atilla'dan sonra , Avrupa Hun Devleti iyi yönetilmedi.Oğulları (İlek , Dengizik , İrnek) , babaları ve diğer Hun hakanları gibi başarılı olamadılar. 469 yılında Avrupa Hun Devleti dağıldı.Hunların büyük kısmı Karadeniz'in batı ve kuzeyine çekildi.Bir kısmı ise buradan Orta Asya'ya geri döndü. Avrupa'da kalanlar ise Avarlarla karıştılar.Bunlar daha sonra Bulgarlarla , Macarların devlet olrak ortaya çıkışlarında rol oynadılar.

Avrupa'ya Yapılan Göçlerin Sonuçları

Avrupa Hun Devleti , düzenli ve disiplinli bir orduya sahipti.Hun orduları , Avrupa'yı donanım ve savaş taktikleri bakımından etkilemişti.Ateyüs , Atilla ile savaşmadan önce Hun tarzında birlikler kurarak , hazırlık yapmıştı.

Hunlardan sonra Avrupa'ya yapılan Türk göçleri pek olumlu sonuçlar getirmedi. Çünkü, Türkler Avrupa'da milli benliklerini tam koruyamadılar. Özellikle Hristiyanlığı kabul etmeleri , onları Türklük özelliklerinden ayırdı.türklerin Avrupa'da eriyip gitmelerinin bir diğer sebebi ise , gittikleri yerlerde sayıca az olmaları idi.Ayrıca , ana Yurttan sürekli göçlerle de beslenememişlerdi.Bununla birlikte Avrupa'ya yapılan Türk göçleri ile Türk kültürünün Avrupa'da yayılması sağlandı.

Yüzyıllarca önce Avrupa'ya göç eden Türklerin bir kısmı varlıklarını günümüzde de sürdürmektedirler. Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Gagavuz , Pomak ve Çuvaş Türkleri bunlar arasındadır.

Önceki SayfaAna SayfaSonraki sayfa